Klachtenformulier
 

Het kan gebeuren dat een onderbewind-, onder curatele- en onder mentorschap gestelde zich niet kan vinden in de wijze waarop de belangen worden behartigd door de wettelijke vertegenwoordiger.

Hiervoor is door de wetgever en aanvullend de toezichthouder (in deze de kantonrechter afdeling bewind) wet- en regelgeving opgesteld.

Voordat er een klacht bij de toezichthouder kan worden ingediend, zegt de wet- en regelgeving dat er eerst een klachtprocedure gevolgd moet worden bij de bewindvoerder, curator en/of mentor.

Tijssen SB&A heeft voor het kunnen indienen van een eventuele klacht een klachtenformulier ter beschikking gesteld op de website.
Deze kan na volledige invulling en voorzien van de benodigde onderbouwing worden gezonden aan:
TIJSSEN SB&A, t.a.v. de Directie, Postbus 36 (6680 AA) te Bemmel kunt zenden.

U ontvangt hierop een schriftelijke ontvangstbevestiging, waarbij zal worden aangegeven binnen welk termijn een schriftelijk en gemotiveerd bericht kan worden verwacht.

Klachtenformulier:  
Klachtenreglement:  

Haal hier Acrobat Reader op: